Hovedside

REFERAT FRA MEDLEMSMØTE 23.05.2016

Referat medlemsmøte 23.05.15

Tilstede 20 medlemmer

Roger informerte om møter med Melhus kommune. Norgeshus har kommet med et tilbud på kr. 158.000,- for å ordne med reguleringen. I tillegg kommer gebyrene fra Melhus kommune. Disse vet vi ikke størrelsen på. Melhus kommune dekker inntil kr. 50.000,-. Disse summene blir delt mellom Nidaros Brukshund klubb og oss.

Roger har vært i kontakt med Arve Schive som skal lage et nytt utkast til leieavtale for vårt område på Stavsøra.

Det ble også informert om vårt LD-arrangement

Roger refererte fra rep.møte. Det står et utfyllende referat i siste medlemsblad. Vi var innom flere av temaene som ble tatt opp på møtet. Det ble sagt at disiplinærutvalget ikke fungerer optimalt. Vi må også jobbe for å få til en bedre omtale av vår hunderase.

Det ble snakka om ungdomsmiljøet i klubben. For å støtte opp om Bjørn Lundberget sin jobb med ungdommene, skal det opprettes et hoved ungdomsråd som skal jobbe med juniorhandlerne. De skal også få et større vekt på brukshund arbeidet blant juniorhandlerne.

Avdelingens styre ble oppfordret til å etterlyse en redigert utgave av handlingsplanen fra HS.

Styret ble også oppfordret til å arbeide videre med å få schäferhunden mer synlig for folk. Det ble bl.a. foreslått å delta i17.mai tog og på hundens dag.

Det ble foretatt to supleringsvalg:

Kasserer: Hilde Eriksen ble valgt inn for 2 år

Valgkomite: Marianne Svendsen

Valgkomiteen ble oppfordret til å finne kandidater til 2 åpne poster 1 medlem i støttekomiteen og 1 medlem i testkomiteen.