REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 2016

Referat fra generalforsamling i

Norsk Schäferhund Klub avd. Nordenfjeldske

den 14. Februar 2016

 

 

Møtedirigent:                                          Erik Skamfer

Tellekorps:                                             Roger Myrseth og Espen Lysø

Antall stemmeberettiget           31

Innkalling og dagsorden godkjent.

 

Styrets årsberetning

Styremøter:

Fra salen: det savnes referat fra møtet med grunneiere og Nidaros BhK 2. juli -15

Medlemsmøter:

Fra salen: det savnes referat fra medlemsmøte 12. november -15

Det var foredrag av Per Nymark med tema «Hvorfor har vi utstilling».

Stavsøra:

Fra salen: Kritikk til avtroppende Styre for manglende informasjon vedrørende saken om Stavsøra i Melhus kommune. Det blir hevdet at avtroppende Styre har gjort for lite i forhold til saken. Avtroppende kasserer og leder besvarte kritikken.

Det ble enighet om å skrive relevant informasjon inn i referatet:

September 2012: Dagen etter vårt Høstarrangemet, mandag 24. september -12 blir NSchK Avd Nordenfjeldske meldt til Melhus kommune med «tips om ulovlig oppsatt klubbanlegg».

November 2012: Grunneier Arve Schive mottar brev fra kommunen om forholdet. Han videresender brevet til oss.

Desember 2012: Vi besvarer brevet den 6. desember og beskriver vår situasjon på Stavsøra. Vi ber om et møte der vi kan få ting i ordnede former.

Den 21. desember får vi tilbakemelding fra kommunen der de ber oss ta kontakt med planbehandler i kommunen for videre veiledning og søknad om dispensasjon.

Januar 2013: Vi får et møte med Melhus kommune fredag 18. januar. Grunneier Arve Schive stiller i møtet sammen med oss.

Februar 2013: Vi søker dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for å drive med hundeaktiviteter på Stavsøra.

Juni 2013: Brev fra kommunen der de ber om redegjørelse for vann- avløp samt fremtidige planer for området.

Juli 2013: Vårt tilsvar 4. juli -13, der vi redegjør for alle forhold samt at det er inngått avtale om septiktømming hos Melhus kommune v/teknisk etat.

August 2013: Vi får svar fra Melhus kommune: Vår dispensasjonssøknad er satt på vent i påvente av videre planavklaring.

Mars 2014: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag kommer med samordnet uttalelse til kommuneplanens arealdel der de ber om at område 145 (Nidaros BhK)og 157 (NSchK Avd Nordenfjeldske) tas ut av planen inntil konsekvensene er vurdert.

Januar 2015: Saken får utsatt behandling i påvente av at kommuneplanens arealdel skulle blir vedtatt og blir sent på høring 28. januar -15.

Konklusjon fra Fylkesmannen: «Med bakgrunn i dagens virksomhet er det ingen vesentlige merknader til en tidsbegrenset dispensasjon for omsøkte aktivitet i området. Ved en eventuell utvidelse av virksomheten eller en vesentlig forlengelse av avtaletiden anbefales at det utarbeides en reguleringsplan for området.»

Saken ble også forelagt Sør-Trøndelag Fylkeskommune som ikke har merknader til selve tiltaket, men ber om at: dispensasjonen blir tidsbegrenset til den tid hundeklubben har en leieavtale med grunneier.

«Fylkesmannen minner om at alle saker som berører natur og miljø skal vurderes etter prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 (jf nml § 7). Før det fattes vedtak i saken må det skriftlig redegjøres for hvordan prinsippene §§ 8-12 er vurdert. Manglende synliggjøring av dette vil regnes som saksbehandlingsfeil.»

Mai 2015: Vi får brev fra Melhus kommune med varsel om at vi har dispensasjon fra kommuneplanens arealdel (som omsøkt 11. februar i 2013) til 1. mai 2016. Samtidig pålegger kommunen oss til å samarbeide med andre aktører i området for å utarbeide en reguleringsplan for området.

Juni 2015: Vi anker vedtaket til Melhus kommune 4. juni -15 med bakgrunn i tidsfrist og Fylkesmannens konklusjon.

Juli 2015: Torsdag 2. juli arrangerer vi et møte mellom oss og Nidaros BhK samt de to største grunneierne på Stavsøra; Hans Ole Klomstad og Arve Schive. Klomstad informerte om henvendelser fra en kjøreskole om mørkekjøringsbane og om Allskogs ønske om flisproduksjon på området. Det ble også en diskusjon vedr området som Nidaros disponerer. Det blir bestemt at vi skal samarbeide og Arve Schive samt Geir Flønes og Jan Erik Lerbakk skulle følge saken videre. Nidaros skulle stille med en representant, mest sannsynlig lederen. Arve Schive er også en av grunneierne der Nidaros disponerer sitt område.

Vi informerte om at vi hadde anket vår sak og ville avvente situasjonen til anken var behandlet.

September 2015: Melhus kommune behandler vår anke og videresender den til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Oktober 2015: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag tar anken til følge og opphever kommunens vedtak på grunnlag av rettsanvendelsesfeil og saken sendes tilbake til kommunen for ny behandling.

Januar 2016: Saken ble satt opp i Formannskapet i Melhus kommune 12. januar -16.

Det ble berammet befaring på Stavsøra 26. januar. Både saken og befaringen ble utsatt og ny befaring ble satt til 2. februar. Denne ble også utsatt og når referatet skrives vet vi at endelig befaring ble avhold 16. februar og saken ble behandlet i formannskapet samme dag med følgende vedtak:

«Melhus kommune ønsker å legge til rette for at område på Stavsøra skal kunne brukes som hundesportsområde. I en regulering bør det legges opp til et samarbeid mellom Norsk Schæferhund Klubb avd. Nordenfjeldske, Norsk Brukshundklubb og Melhus kommune. Dette for å få regulert et større område sett i sammenheng. For å kunne få til dette gis Norsk Schæferhund Klubb avd. Nordenfjeldske dispensasjon for fortsatt drift til 01.01.2017.

Det signaliseres for aktørene at det vil igangsettes reguleringsarbeid og det forutsettes at oppstartsmøtet skjer før 01.05.2016.

Ut fra en helhetsvurdering, og på bakgrunn av den korte utvidelsen av fristen vurderes fordelene ved dispensasjon som klart større enn ulempene.»

I generalforsamlingen ble det bestemt at ny og tidligere leder samt Lars Hoem skal være med på videre forhandlinger sammen med grunneiere og Melhus kommune.

Når dette skrives har allerede vår nye leder Roger Svendsen berammet et møte med alle involverte parter den 11. mars kl 10.00 i Melhus Rådhus.

Styret er gitt mandat fra generalforsamlingen til å arbeide videre med Melhus kommune og få laget en reguleringsplan.

Styrets årsberetning godkjent med kommentarer

 

Brukshundkomiteens årsberetning

Brukshundkomiteens årsberetning godkjent

 

Årsberetninger til etterretning:

Utstillingskomiteen årsberetning

Lydighetskomiteens årsberetning

Støttekomiteens årsberetning med korrigeringer

Tilføyelser: Det er kjøpt inn nytt paninijern. Takker Liv Evjen for donering av bestikk.

Testkomiteens årsberetning

Redaksjonskomiteens årsberetning

Drift og vedlikeholds årsberetning

Kurskomiteens årsberetning

 

Regnskap

Regnskapet ble godkjent

Budsjettet ble tatt til etterretning

 

Valgliste 2016

Brukshundkomiteen mangler en person. Valgkomiteen arbeider med saken

Testkomiteen mangler en person. Valgkomiteen arbeider med saken

Drift og vedlikehold: Erik Skamfer går ut. Suppleringsvalg

Støttekomiteen: Erik Skamfer inn fram til 2018, Hilde Skamfer, suppleringsvalg for Ingvild S. Eggan til 2017. Berit Paulsen fram til 2018. Det mangler et medlem i gruppen.

Valgkomiteen mangler en person.

Delegater til representantskapsmøte Norsk Schäferhund Klub:

Leder: Roger Svendsen

Nestleder: Trond Aagesen

Sekretær: Unni Wikstrøm

Suppleant: kasserer

Repmøte NKK Trøndelag: Roger Svendsen, Trond Aagesen og Liv Evjen

Resterende kandidater fra valgkomiteen ble valgt inn med akklamasjon.

_____________     ____________________________________________

Roger Svendsen      Trond Aagesen        Unni Wikstrøm       Odd Skar

       leder                 nestleder                   sekretær                     brukshundansvarlig

 

Valgliste 2015

 

 

Styreverv

Navn

Utgår

Nytt forslag

Til

Innsendt forslag

Leder

Geir Flønes

2016

Roger Svendsen

2018

Roger Svendsen

Nestleder

Trond Aagesen

2017

Ikke på valg

Kasserer

Hilde Eriksen

2016

Jan Erik Lerbakk

2018

Sekretær

Unni Wikstrøm

2017

Ikke på valg

Styremedlem

Odd Skar

2016

Odd Skar

2018

Supplant

Jan Erik Lerbakk

2016

Hanne Norgård

Lilleberg

2017

Supplant

Helen F. Haarberg

2016

Helen F. Haarberg

2017

Brukshundkomiteen
Leder


Odd Skar
Daniel Øvre
Roger Svendsen
Hilde Vegsund
Geir Flønes
Annett Bäck
Roger Myrseth
Marianne

Svendsen

2017
2017
2016-
2016
2017
2017
2016
2016


Ikke på valg
Helle Schjetlein
Kay Arne Knutsen
Hilde Vegsund
Ikke på valg
Ikke på valg
Roger Myrseth2017
2018
2018


2018
2018Suppl. valg

Utstillingskomiteen
Leder


Annett Bäck
Terje Lorentzen
Trond Aagesen
Elin Lorentzen
Torbjørn Holm
Marit Høve


2017
2017
2017
2016
2016
2016


ikke på valg
ikke på valg
Ikke på valg
Elin Lorentzen
Unni Wikstrøm
Marit Høve

2018
2018
2018

Lydighetskomiteen
Leder


Catharina Asphaug
Hilde Vegsund
Ann Mari Nordløkken
Odd Inge Christensen

Bente Næss


2017
2017
2017

2016
2016


ikke på valg
ikke på valg
ikke på valg

Espen Lysø

Bente Næss


2018
2018

Testkomiteen
Leder


Trine M. Rånes
Ola Valan
Kay Arne Knutsen
Roar Johansen
Helle Schjetlein
Jan Ole Østerlid


2017
2017
2017
2016
2016
2016


ikke på valg
ikke på valg
Odd Inge Christensen
Johnny Eggan
Ingvild Suren Eggan
2017
2018
2018
2018
Supl.valg

Drift og vedlikehold
Leder


Trond Eriksen
Geir Wikstrøm
Terje Lorentzen
Kjetil Kvaal
Erik Skamfer
Kay Arne Knutsen


2016
2016
2016
2017
2017
2017


Trond Eriksen
Geir Wikstrøm
Terje Lorentzen
Ikke på valg

ikke på valg


2018
2018
2018

supl.valg

Støttekomiteen
Leder


Ingunn Moe
Berit Paulsen
Ingvild S. Eggan
Anita N. Kvaal
Jan H. Øvrehus
Hilde Skamfer


2016
2016
2017
2017
2017
2016

Erik Skamfer

Berit Paulsen
Hilde Skamfer
Ikke på valg
Ikke på valg


2018
2018
2017


2018
Supl.valg

Redaksjonskomiten

Hege Pettersen Moe
Helle Schjetlein

2017
2017

Ikke på valg
ikke på valg
Kurskomiteen

Leder


Rita Holmvik
Johnny Eggan
Annar Leikvold


2016
2017
2017


Helle Schjetlein
Ikke på valg
Kristin Sundset
Anikken Austeng


2018

2017
2017
supl.valg

Revisor

Erik Skamfer
Ingunn Moe

2017
2016

Ikke på valg
Ingunn Moe


2018

Valgkomite

Trond Aagesen
Johnny Eggan
Geir Wikstrøm

2016
2016
2017

Trond Aagesen

Ikke på valg

2018
2018

Repmøte Nschkl.
Leder
Nestleder
Sekretær
SupplantTrond Aagesen
Unni Wikstrøm
Kasserer


2016
2016
2016
2016


Roger Svendsen
Trond Aagesen
Unni Wikstrøm
Kaserer

Repmøte NKK Trøndelag

Leder
Nestleder

2016
2016
2016

Roger Svendsen
Trond Aagesen
Liv Evjen

Utnevnes av styret

Avlskontakter

Inger Pettersen
Hanne N. Lilleberg
Trond Aagesen

2016

2016
2017

Webmaster

RIK- Ansvarlig

Odd Skar

2017