REFERAT MEDLEMSMØTE 22.11.2017

Medlemsmøte 22.11.17 på Stavsøra

Tilstede: 27 stk.

Tilstede fra styre: Roger, Unni, Ann-Mari og Hanne.

Leder startet møte med å informere om saksgangen i forbindelse med reguleringsplanen på Stavsøra. Det skal være et siste møte med Melhus Kommune 27/11-17 før reguleringsplanen sendes inn i desember for behandling. Behandlingstid er forventet å være ca. 30 – 40 uker inkl høringsfrister etc. Underrapport ”Naturmangfoldsrapport”, som er ferdigstilt, ble sendt rundt til gjennomlesning av medlemmene.

Leiekontrakten videreføres i nåværende form frem til reguleringsprosessen er ferdig.

Medlemmene oppfordret til å starte prosessen med ny leiekontrakt så snart som mulig.

Medlemmene ble også gjort oppmerksom på at Ann-Mari Nordløkken og Toril Rogstad er de ”usynlige” som sørger for at det blir vasket og stelt i våre lokaler når ingen er tilstede.

Fra komiteene:

Drift og vedlikehold: Her er det stort sett gjort forefallende arbeid på vei og gressklipping. Det har blitt lagt ned ny strømkabel fram til «campingområdet»

Utstillingskomiteen: Informerte om skue/utstilling etter tysk mønster den 17.03.2018 på Øya vgs. Her ble det stilt spørsmål om kiosksalg. Utstillingskomiteen sjekker.

Videre informerte vi om pinseutstilling. Dette arrangementet ble det stilt en del spørsmål rundt. Flere av medlemmene mente at det er sommerutstillingen som var vårt varemerke. «Alle» reiser bort i pinsa. Utstillingskomiteen burde ikke få myndighet til å ta slike avgjørelser. Selv om det ble sagt at dette var noe som var delegert ned i komiteene.

Lydighetskomiteen: Her ble det sagt at sesongen 2018 blir det arrangert lydighetskonkurranser for siste gang. Dette på bakgrunn av at det ikke er interesse for dette lenger, og at det var ingen pr. i dag som vil sitte i komiteen.

Brukshundkomiteen: De var fornøyd med deltakerantallet i år. Det ble også informert om at det blir 3 brukshundkåringer i 2018. Dette ble godt mottatt.

Kurskomiteen: Det var ingen fra denne komiteen tilstede.

Testkomiteen: Det var ingen tilstede. Det ble opplyst fra avdelingens leder at her har det vært gjort en stor jobb ifb med rydding i testløypa. Spesielt av Odd Inge Christensen.

Avlskontaktene: De føler at de blir godt mottatt ute blandt oppdretterne og trives i jobben.

Redaksjonskomiteen: Har ingen og dermed blir det heller ikke noe Klubbnytt.

Valgkomiteen: De har kommet godt i gang med arbeidet for å skaffe nye medlemmer inn i komiteene. Det ble stilt spørsmål om framgangsmåte vedr. å få inn nye tillitsvalgte i komiteene.

Styret ble oppfordret til å ta kontakt med HAR vedrørende vesenstest som Tyskland innfører fra 13. måneders alder. Fra når blir den innført her?

Det ble også diskutert litt rundt rasen vår bl.a. helse og hvordan rasen fremstår utad.

Videre ble det diskutert en god del rundt hvordan man skal få rekruttert nye medlemmer, og hvordan man skal få disse til å trives og delta aktivt i klubbarbeide. Det ble sagt at det var vanskelig å komme inn som nytt medlem.

Det ble ytret ønske om en kontaktperson som kan ta seg av nye medlemmer.

Det ønskes flere medlemsmøter.