Protokoll nr. 11 2008

NORSK SCHÄFERHUNDKLUB AVD NORDENFJELDSKE

STYREMØTEPROTOKOLL

NR 11 15.10.2008

Tilstedet: Gunnar Aagesen, Jens Lilleholte, Hilde A Eriksen, Trond Aagesen, Geir Flønes, Hilde Skamfer og Hanne N Lilleberg

Inngående post:

 • Intern mail Utst.kom v/Annett vedr rutinene rundt påmld valpeshow 21/9
 • Mail fra HS vedr vår henvendelse om dommerfondet, taes opp i neste møte i HS
 • Mail fra HS vedr vår søknad om storCert, begrunnelse
 • Intern mail fra Utst.kom v/Annett, Etterlyser tilbakemld om StorCert-søknaden
 • Mail fra Avd Helgeland, info vedr hendelse 24/5
 • Mail fra HAR, minner om utstillingssøknader 2010
 • Mail fra HS – info vedr Schäferhunden som reklamemateriell
 • Intern mail fra Brukskom. v/Annett. Gjelder styresak 4.møte 10.(Behandlet i eget møte10/10)
 • Mail fra Denisa Sobarzo vedr råd om kjøp av hund
 • Intern mail fra Kurskom v/AnnKristin, vedr klikkerkurs
 • Brev fra Melhus Lensmannskontor vedr hærverk på Stavsøra, saken henlagt

Utgående post:

 • Mailbrev til HS/HAR vedr utst/lp søknader terminliste 2010
 • Mail til HS; vi ber om kriterier for å søke dommerfondet
 • Brev til Gjensidige; skaderapport etter hærverk på inngangsparti
 • Intern mail fra Leder til Brukskom.v/Annett vedr sak 4 i møte nr 10. (Behandlet i eget møte 10/10)
 • Mail til HS; vi etterlyser svar på søknad om StorCert i 2009
 • Mailbrev til HAR vedr brudd på avlsstatutter

Sak 1:

Forrige protokoll gjennomgått. Godkjent.
Sak 3 og 4 er i gang.

Sak 2:

Ett medlem ønsker hjelp ang en stamtavle som ikke er motatt.
Gunnar svarer, vi som avdeling kan ikke hjelpe, men anbefaler å ta kontakt med HAR.

Sak 3:

Trafikkskole ønsker å bruke Stavsøra til mørkekjøring.
Gunnar svarer at vi kan ikke ta avgjørelse på det, vi leier området selv.

Diverse:

Årsmøtet for avdelingen er satt til 24 januar 2009

Protokoll nr. 10 2008

NORSK SCHÄFERHUNDKLUB AVD NORDENFJELDSKE

Styremøteprotokoll

Nr 10 2008 17.september

Tilstede:

Hilde Eriksen, Hilde Skamfer, Gunnar Aagesen, Trond Aagesen, Geir Flønes, Jens Lilleholte, Hanne Lilleberg (Geir kom etter halvgått møte, Hanne og Jens deltok bare på første halvdel av møtet)

Inng. post:

 • NKK; info vedr kontingent for 2009
 • HBU; invitasjon til instruktørsamling
 • Fra medlem; spørsmål vedr Valpelisten på vår nettside
 • Runar Oudmayer Spørsmål om prøvedømming før examen
 • NKK; Terminliste 2010 preliminær terminliste 2011 og 2012 - info til regionene
 • HS; frister for prøver, utst, lp
 • NKK; NKKs representant ved prøve 87-08017 Mentalbeskrivelse Hund, 13.09.2008 - 14.09.2008
 • NKKs representant ved prøve 81-08028 Funksjonsanalyse, 13.09.2008 - 14.09.2008
 • NKKs representant ved prøve 84-08110 Rik Og Rik-Brukshundprøver, 28.09.2008 - 28.09.2008
 • NKKs representant ved prøve 84-08107 Rik Og Rik-Brukshundprøver, 26.09.2008 - 27.09.2008
 • Jan Olav Noteng, Skogstad Gård – bekreftelse på Julebordsbestilling 13. des.

Utgående post:

 • Svar til medlem; for å være med i avdelingens valpelister, stå vår oppdretterguide etc., må en av innehaverne av oppdrettet være medlem i vår avdeling.
 • HS; frister for prøver, utst, lp sendes rundt til våre komiteer
 • Runar Oudmayer; vedr prøvedømming. Gunnar har tatt kontakt
 • Tilbakemld vedr fratredelse fra verv.

Sak 1

Gjennomgang Protokoll

Protokoll nr 9 fra møte 20. august ikke fremlagt

Sak 2

Invitasjon til instruktørsamling fra HBU

Viktig at vi prioriterer dette, aktuelle navn diskutert. Gunnar tar kontakt med disse. HBU dekker overnatting. Vi yter kost- og transport-støtte for våre deltakere, ca kr 1000,- pr pers. Samlingen er 17. – 19. oktober på Sølen

Ansvar: Gunnar

Sak 3

Vi trenger testledere og flere figuranter innen MH og F-analyse. Gunnar setter opp en helg som passer for instruktør Ola Valan, og ordner annonse. Avdelingen sponser kurset mot at deltakerne stiller opp for avdelingen ved tester.

Ansvar: Gunnar

Sak 4

Gjennomgang neste års prøver, finne datoer og evt legge noen tester inn i neste års utstillingshelger. Alle prøver må være søkt for innen 1. oktober. Sendes rundt til våre komiteer for gjennomgang. Vi søker også om et NBF stevne etter forespørsel fra interesserte medlemmer. Søknadene må gå samlet fra Styret

Ansvar: Gunnar/Hanne

Sak 4

Avl – brudd på NSchK’s avlsstatutter. Vi har et par tilfeller der ikke godkjente hanhunder er brukt på tisper fra vår avdeling. Vi informerer HAR.

Ansvar: Hilde AE

Diverse

Mail til HS vedr søknaden om StorCert på jubileumsutstillingen 2009

Ansvar: Hilde AE

Be HS om retningslinjer for å søke dommerfondet

Ansvar: Hilde AE

referent Hilde A Eriksen

Neste Styremøte er 15. oktober

Protokoll nr. 9 2008

NORSK SCHÄFERHUNDKLUB AVD NORDENFJELDSKE

Styremøteprotokoll

Nr 9 2008 20.august

Tilstede:

Hilde A Eriksen, Hilde Skamfer, Gunnar Aagesen, Trond Aagesen, Geir Flønes, Jens Lilleholte, Hanne Lilleberg

Inngående post:

 • Mail fra NKK, representant ved prøve 84-08070
 • Mail fra NKK, representant ved prøve 81-08071
 • Mail fra NKK, anerkjennelse av prøve 81-08004
 • Mail fra NKK, anerkjennelse av prøve 12-080071
 • Mail fra NKK, anerkjennelse av prøve 12-080072
 • Mail fra NKK, anerkjennelse av prøve 84-08054
 • Mail fra NKK, anerkjennelse av prøve 12-080316
 • Mail fra NKK, anerkjennelse av prøve 12-080315
 • Mail fra NKK, anerkjennelse av prøve 84-08070
 • Mail fra NKK, info vedr nye utskriftsmuligheter i DogWeb-Arra
 • Mail fra NKK, info DogWeb-Arra fremgangsmåte i PDF
 • Mail fra NSchK avd Kongsvinger; blir lokallag under avd. Hedmark
 • Mail fra tillitsvalgt vedr verv
 • Mail fra HS, info vedr fratredelse av sekretær
 • Mail fra HBU, søknad om sponsormidler til NSchK’s lag til WUSV VM i USA

Utgående post:

Sak 1

Gjennomgang protokoll

Protokoll nr 8 fra Styremøte 25. juni ikke fremlagt.Tidligere protokoll 6/08 sak 5 ”Brev til HS vedr utdanning av testedommere.” Gunnar jobber med brevet.

Sak 2

(vedtak 11)

VM i SchH

Søknad om lagstøtte VM i SchH. Vi beslutter å støtte med kr 500

Ansvar: Hanne/Hilde

Sak 3

Valpetreff som eget kurs. Regler må presiseres. Ikke i klubbens regi.Fint at kunnskap spres og valpekjøpere får oppfølging, men må ikke kunne forveksles med Klubbens kurs.

Ansvar: Gunnar

Sak 4

Utstyr og regler
Gjeldende regler for motorkjøretøy gjelder selvfølgelig på Stavsøra også.
Vårt klippeutstyr er sårbart, og er ikke leketøy for barn. Driftskomiteen er ansvarlig for klippingen.

Sak 5

Innbrudd/herværk på Klubbhuset. Vi setter i verk nye tiltak for beskyttelse av våre installasjoner. Forholdet med hærverk i slutten av juli, er anmeldt til politiet, og forsikringen er koblet inn. Pilkington bistår bestilling av ny dør.

Ansvar: Trond/Hilde AE

Diverse:

  • Valpeshow 21. september. Annonse i Avisen fre/lø 14 dager før stevnet Ansvar Hilde AE
  • Dugnad 18/9 – vi henger annonse på Øra og setter på nettAnsvar Hilde AE
  • Julemøte/fest – avgjøre hvor, og Hilde AE lager annonse til KlubbNytt
  • Melding om fratredelse av verv for tillitsvalgt – Hanne svarer
  • Ann Kristin Arvola tar midlertidig ledervervet i Kurskomiteen
  • Diskusjoner vedr. materialrom. Sjekke lås/nøkler – evt kopiere opp til de som betaler treningsavgift. Dobrakke står åpen foreløpig. Dør til materiell-rom er låst og alarmert. Geir har evt ny sikrere dør vi kan bruke her.

referent Hilde A Eriksen
Neste Styremøte er 17. september