Protokoll nr. 7 2010

Møtetittel:

Styremøte

Møtedato:

30.06..2010

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

12.08.2010

Kopi til:

Distribusjon:

Intern kopi:

Arkivsaknr.:

 

Vedlegg:

   

Navn , Organisasjon

Tilstede

Forfall

Geir Flønes

X

 

Trond Aagesen

X

 

Hilde Eriksen

X

 

Unni Wikstrøm

X

 

Ragnar Bangsund

X

 

Hilde Skamfer

X

 

Tormod Sumstad

 

X

Sakliste

Saknr.

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

31/10

Post inn:
Mail fra Norsk Puddelklubb ang. deres valpeshow den 25.09.10. Ønske om å ha med schäferhund der. Vi har eget arrangement den dagen.
Mail fra HS vedrørende kartlegging av aktiviteter i avdelingene. Alle avdelingene må sende inn resultater straks etter stevner prøver/tester.

   

32/10

Post ut
Sendt brev til Hans Ole Klomstad vedrørende tilbud på brøyting av Stavsøra. Vi aksepterer tilbudet som er kommet.
Svart på mail fra Norsk Puddelklubb vedr. ønske om å ha med schâferhund på valpeshow. Informerer de om at vi har eget arrangement.


Unni

 

33/10

Tema på neste medlemsmøte som skal være den 30. september
Sett dato på Julemøte
Sett dato på Oktoberfest
Gjennomgang av forsikringsavtalen. Sjekk opp med forsikring om vi må endre på avtalen event. Ny takst

Hilde S.


Hilde E.

 
 

Oppfølging:

Grusing av veg. Geir har vært i kontakt med klubben som leier nederst på vårt anlegg. De vil ikke være med å betale for oppordning av veg. Skal ha kontakt med deres grunneier om dette. Leder vil bli innkalt på møte etter ferien. Nidaros agility vil være med å betale for reparasjon av veg.
Få tilbud på førstehjelpskoffert

Geir
Unni

 

 

Protokoll nr. 6 2010

Møtetittel:

Styremøte

Møtedato:

10.06..2010

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

30.06.2010

Kopi til:

Distribusjon:

Intern kopi:

Arkivsaknr.:

 

Vedlegg:

   

Navn , Organisasjon

Tilstede

Forfall

Geir Flønes

X

 

Trond Aagesen

X

 

Hilde Eriksen

 

X

Unni Wikstrøm

X

 

Ragnar Bangsund

X

 

Hilde Skamfer

 

X

Tormod Sumstad

X

 

Sakliste

Saknr.

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

28/10

Post inn:
Mail fra NKK ref. nr. 84-10022 Rik-Bruksprøver 09.05.10 Gunnar Aagesen er oppnevnt som NKKs representant
Mail fra NKK ref.nr. 84-10018 Rik-Bruksprøver 08.05.10. Gunanr Aagesen er oppnevnt som NKKs representant
mail fra NKK Rik-Bruksprøver den 24.04.10 ref.nr. 84-10011 er anerkjent
mail fra NKK ref.nr. 84-10029 Rik-Bruksprøver 19.05.10. Arvid Krogh er oppnevnt som NKKs representant
Mail fra NKK. Ref.nr. 12-100076 Utstilling 24.04.10 er anerkjent.
Mail fra NKK Ref.nr. 12-100101 dato 25.04.10 Lydighetsprøve er anerkjent
Mail fra NKK Ref.nr. 84-10048 Bruksprøver 09.06.10. Gunnar Aagesen oppnevnt som NKKs representant.
Mottatt bekreftelse på tilbud om å leie banene til agilitykonkuranse fra Nidaros Brukshunklubb
Mail fra Kine Bjerkan der hun medeler at hun ikke kan stå ansvarlig for valpeshow for alle raser. June Barøy tar over.
Mail fra utstillingskomiteen at ny hovedsponsor for Midt-Norsk er i boks. Dette er firmaet Handlers Cat & Dog. Takk til June Barøy for en flott jobb i denne forbindelse.
Mail fra Nidaros BHK Lydighet der de ønsker et samarbeid om felles hjemmeside for lydighet
Mail fra HS om innsendig av resultater fra stevner og aktiviteter i avdelingene. Videre om hvordan vi skal betale inn aktivitetsavgift.
Mail fra NKK som skal arrangere Avlsrådskurs 29-30 januar 2011. Styret har vedtatt at vi sender avlskontaktene på et slikt kurs.
Mail fra Berit Hansen om sponsing til Norsk Vinner/ NM i bruks
Styret har vedtatt å sponse halv side Sort/kvitt til kr.500,-
Tilbud fra Hans Ole Klomstad ang. Brøyting/strøing vinteren 2010/2011. Trond tar det videre med Drift og vedlikehold.


Trond

 

29/10

Post ut:
Sendt mail til Nidaros BHK Lydighet vedrørende henvendelse om felles hjemmeside for lydighet, Vi ønsker ikke å være med på et slikt opplegg. Vi føler vi har nok med vår egen hjemmeside.
Sendt over mail til avlskontaktene vedrørende kurs fra NKK ang. avlsrådskurs 29-30 januar 2011:
Svart Berit Hansen at vi skal sponse halv side til kr. 500,-

   

30/10

Styremøter høsten 2010
Onsdag 30. juni

Torsdag 12. august

Torsdag 9. september

Torsdag 7. oktober

Torsdag 4. november

Medlemsmøte, tema og tidspunkt tas opp på neste styremøte
Få inn tilbud på førstehjelpskoffert
Fyll opp medidinskapet med plaster og bandasjer osv.
Skriv ut GPS koordinatene for Øra og få de hengt opp
Oppsetting av gjerde rund lydighetsringen, snakk med komiteen om fremdrift
Mottatt referat fra Instruktørmøte som kurskomiteen har gjennomført
Mottatt referat fra redaksjonskomiteen, Midtnorsk komiteen og drift og vedlikehold.
Unni
Hilde E.
Tormod
Trond


 
 

Oppfølging:

Sak 11/10 er ferdigbehandlet. Utleieavtale ordnet og vedtatt.
Grusing av veg. Geir er i dialog
Møte med naboklubb
Geir


Ferdig

 

 

Protokoll nr. 5 2010

Møtetittel:

Styremøte

Møtedato:

06.05.2010

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

10.06.2010

Kopi til:

Distribusjon:

Intern kopi:

Arkivsaknr.:

 

Vedlegg:

   

Navn , Organisasjon

Tilstede

Forfall

Geir Flønes

X

 

Trond Aagesen

 

X

Hilde Eriksen

X

 

Unni Wikstrøm

X

 

Ragnar Bangsund

 

X

Hilde Skamfer

X

 

Tormod Sumstad

 

X

Sakliste

Saknr.

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

24/10

Post inn:
Svar på forespørsel fra utstillingskomiteen til NKK ang skyting på våre stevner når vi samtidig avvikler lydighetskonkuranser. Sv are t lyder slik

”I NKK`s regelverk står det ikke noe om skudd. Dvs. Det kan avfyres skudd under lydoghetsstevner.”

Mottatt prøvemap per fra NKK i bruks, IPO
Mottatt brev fra HS vedr. momskompensasjon gjennom NKK
Mottatt forespørsel fra avd. Romerike om sponsing til IPO-NM

Mottatt mail fra kurskomiteen om at dommer på funksjonsanalyse ref. nr. 81-10011 og 81-10012 ble syk. Stevne utsatt.
Mottatt svar ang. søknaden om ekstra lydighetsstevne i Mai 2011. Stevnet er strøket fra NKK`s terminliste av HS. Dermed avslag på avholdelse av stevne.
Mottatt mail fra utstillingskomiteen om hvordan vi skal regne ut hvem som blir årets oppdretter
Mottatt fra NKK Rik og Brukshundprøver 23/4 2010 NKK`s ref. nr. 84-10010 Arvid Krogh som NKKs representant
Mottatt fra NKK Rik og Brukshunsprøver 24/4-2010 – 25/04-2010 Ref.nr. 84-10011 Arvid Krogh er oppnevnt som NKK`s representant
Mottatt fra NKK Mentalbeskrivelse av hund 10/04-2010 NKK`s ref.nr. 87-10003 er Ola Vallan NKK`s representant
Mottatt mail fra Sandmoen Bed & Breakfast om tilbud for overnatting:
Mottatt tilbud fra ambulansetjenesten i Sør-Trøndelag vedrørende kurs på medlemsmøte den 27. mai.

Mottatt mail fra medlem som trekker seg fra verv i Drift og vedlikehold og valgkomiteen.
Mottatt mail fra Nidaros Brukshundklubb agilitygruppa om å leie en bane på Stavsøra 21. og 22 august.
Hilde E
Geir
15.05.10

25/10

Post ut:
Sendt brev til alle som har blitt strøket som medlem
Klubben sponser IPO-NM annonse Midt-Norsk Kr.400,-
Send mail til testkomiteen om å få ny dato for funksjonsanalysetesten som ble avlyst.
Sendt purring til HS ang. ekstra lydighetsstevne i mai 2011
Sendt brev til utstillingskomiteen om at de har ansv are t for å regne ut dette og sette kriteriene inn på vår hjemmeside..
Sendt aksept på tilbud fra ambulansetjenesten om kurs på medlemsmøtet den 27. mai
Sendt brev til medlem som går ut av Drift og vedlikehold og valgkomiteen
Sendt brev til Nidaros Brukshundklubb agility ang leie bane på Stavsøra. De får tilbud om leie mot at vi selv har kjøkkenet.


Hilde E
Geir
Unni

Unni

 

26/10

Suppleringsvalg i Støttekomiteen, Siv Sandvik
Suppleringsvalg i Drift og vedlikehold, Erik Skamfer, leder og Terje Lorentzen
Suppleringsvalg i Valgkomiteen, Geir Wikstrøm

   

27/10

Gjennomgang av regnskap for 1.ste halvår
Tema på medlemsmøte den 27.mai blir førstehjelp
Annonse for Midtnorsk i Shäferhunden i Norge og Sverige
Etter henvendelse fra kurskomiteen blir styret med på møte med instruktørene

Hilde E
.
10.05.10

 

Oppfølging:

Sak 11/10

Styret skal sette opp retningslinjer for utleie av Stavsøra til medlemmer av vår avdeling
snakk med Ramlo om grusing av vei
Møte med naboklubb

Unni/Hilde S
Geir
Geir