Protokoll nr. 5 2012

Møtetittel:

Styremøte

Møtedato:

02.05. og 10.05-2012

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

06.06.2012

Kopi til:

Distribusjon:

Intern kopi:

Arkivsaknr.:

Vedlegg:

Navn , Organisasjon

Tilstede

Forfall

Geir Flønes

X

 

Trond Aagesen

X

 

Hilde Eriksen

X

 

Unni Wikstrøm

X

 

Odd Skar

X

 

Hilde Skamfer

X

 

Odd Arve Nedahl

X

 

Sakliste

Saknr.

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

21/12

Post inn:
Mottatt mail fra HAR hvor avdelingene kan bestille valpepakker
Melding fra HS om nytt regelverk for RIK.
Mottatt fra NKK region Trøndelag informasjon om hundens dag den 9. Juni.
Mottatt takkekort fra Gunnar Strand
Mottatt mail fra avlskontaktene der de har sendt ut mail til en av våre oppdrettere der de informerer om at de må sende inn melding om parring osv. inntil saken er avgjort i NKK.
Mottatt mail fra drift og vedlikehold vedrørende utbedring av taket på toalettbrakka.
Mottatt mail fra NKK vedrørende momsreduksjon
Mottatt søknad fra lydighetskomiteen om endring av honorarer til instruktører.
Mottatt 200 eks. av valpepakken
Mail fra Nidaros Brukshundklubb Agillity med ønske om leie av 1 bane på Stavsøra den 9. og 10. juni

22/12

Post ut:.
Bestilt 150 valpepakker som avlskontaktene skal ha med ut til oppdretterne.
Sendt mail til drift og vedlikehold om at denne saken må avventes da vi må ha en utredning av skadene på toalettbrakka.
Sendt mail til komiteene om innsending av stoff til klubbnytt.
Sendt mail til leder av lydighetskomiteen med innkalling til et kort møte vedrørende rutiner.
Sendt mail til drift og vedlikehold vedrørende utredning av toalettbrakka. Denne saken avventes.
Sendt mail til Nidaros Brukshundklubb Agility med positiv tilbakemelding om leie av 1 bane den 9. og 10. Juni. Vi har selv serveringen på stevne.
Mottatt mail fra Roald Furuli der han har søkt Fokus Engasjement om støtte ”Nye gjerder”. Klubben mottok støtte på kr. 3.500,-. Roald Furuli representerer klubben ved overrekkelsen av penger og diplom

.

23/12

Brukeravgift, hva er det? Styrets definisjon er:

De av våre medlemmer som benytter klubbens innleide område med hund er brukere og skal betale brukeravgift.

24/12

Styret har utarbeidet ny kontrakt for sponsorer. Dette gjelder reklame på våre gjerder på Stavsøra. De som skal selge reklame/har eventuelle sponsorer kan henvende seg til Hilde Eriksen for å få oversendt kontrakter
Det er også mulig for våre oppdrettere å ha reklame på våre gjerder. Dette vil bli en pakkepris med reklame på gjerder og i oppdretterguiden. Ordning av skilt til disse, ta kontakt med Odd Arve

Hilde E.Odd Arve

25/12

Innhenter opplysninger om betalingsterminal på Øra
Innkjøp av biffkjøtt til Midtnorsk og NM
Send mail til utstillingskomiteen vedrørende den store pokalen. Denne må ordnes opp med skilt, kriterier osv.
Området etter den andre hundeklubben kan tas over tidligere enn antatt. De skal ikke ta med seg alt utstyret. De skal rydde opp.
Avlskontaktene har fått utlevert 100 eks. av valpepakka. Resten er lagret på Stasøra
Ny leder av kurskomiteen var på møte med styret der vi gikk gjennom hvem gjør hva. Retningslinjer og samarbeid med andre komiteer.
Innkjøp av nytt dommertelt og premietelt før Midt-norsk. Dette etter henvendelse fra utstillingskomiteen. De forrige teltene gikk i stykker i et uvær.
Gjennomgang av demo på den nye hjemmesiden vår. Denne virket veldig bra.
Alternative toalettløsninger er under utarbeidelse
Ang. Midt-Norsk mesterskap kaller Annett inn alle komiteene på møte. Dette på vegne av styret.
Klubbnytt er sendt ut med styret som redaksjonskomite. En stor takk til Kevin Eriksen som har satt sammen og trykt bladet.

Hilde E
Hilde S.
UnniTrond
Trond
Odd Arve

Protokoll nr. 6 2012

Møtetittel:

Styremøte

Møtedato:

06.06.2012

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

27.06..2012

Kopi til:

Distribusjon:

Intern kopi:

Arkivsaknr.:

Vedlegg:

Navn , Organisasjon

Tilstede

Forfall

Geir Flønes

X

 

Trond Aagesen

X

 

Hilde Eriksen

X

 

Unni Wikstrøm

X

 

Odd Skar

X

 

Hilde Skamfer

X

 

Odd Arve Nedahl

X

 

Sakliste

Saknr.

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

26/12

Post inn:
Forespørsel fra Collie-klubben og Norsk Rallylydighetsklubb om leie av Stavsøra den 28. og 29. September
Forespørsel fra Norsk Belgisk fårehundklubb om leie av vår testløype i 2013 til MHtest.
Fra NKK melding om at Rik-brukshundprøver den 20.05.2012 ref.nr. 84-12025 er anerkjent
Fra NKK melding om at Rik-brukshundprøver den 29.04.2012 ref.nr. 84-12013 er anerkjent
Mottatt brev fra NKK apellutvalg der ett medlem er slettet og har fått aktivitetssperre på ubestemt tid
Mottatt fra Trondheim kommune analyseresultater på vannprøver. Disse er veldig bra.

27/12

Post ut:.
Sendt svar til Collie-klubben og Norsk Rallylydighetsklubb der vi svarer at vi ikke leier ut vårt anlegg
Sendt svar til Norsk Belgisk fårehundklubb der vi svarer at vi ikke leier ut vår testløype i 2013 til MHtest.
Sendt svar til kurskomiteen med satser til instruktører for kurs i klubben
Sendt til NKK momsrefusjon for regnskapsåret 2011.

.

28/12

Mottatt tilbud på betalingsterminal. Styret har kommet fram til at det blir for dyrt på nåværende tidspunkt.
Gjennomgang av regnskap.
Toalettbrakke: Mottatt tilbud på containerløsning: for 2 toaletter m/vask, lys og varme og avløpstank. Odd Arve og Hilde E. utreder videre og innhenter alternative priser.
Gi avlskontaktene beskjed om hvordan de skal forholde seg til våre oppdrettere som bor i andre fylker.
Gjennomgikk forslag fra kurskomiteen vedrørende satser og kommet fram til en løsning som er oversendt komiteen.
Finn tema til medlemsmøte til høsten
Temakveld der avlskontaktene har regien
Forslag til kandidater til utmerkelser. Forslag må komme på neste styremøte.
Legg inn vann i dobrakka og på kjøkkenet. Skal være ferdigstilt til Midtnorsk.
Odd Skar sjekker ut tilbud på klubbmerker til å sy på jakker
Valpeshow alle raser, skal vi ha det i år?

Protokoll nr. 4 2012

Møtetittel:

Styremøte

Møtedato:

14.04.og 18.04.2012

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

02.05.2012

Kopi til:

Distribusjon:

Intern kopi:

Arkivsaknr.:

Vedlegg:

Navn , Organisasjon

Tilstede

Forfall

Geir Flønes

X

 

Trond Aagesen

X

 

Hilde Eriksen

X

 

Unni Wikstrøm

X

 

Odd Skar

X

 

Hilde Skamfer

X

 

Odd Arve Nedahl

X

 

Sakliste

Saknr.

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

14/12

Post inn:
NKKs representant på prøve MH-test 14.05.12 Ref.nr. 87-12008 Ola Vallan.

NKKs representant på funksjonsanalyse 22.04.12 Ref.nr. 81-12003 Ola Valla

NKKs representant på funksjonsanalyse 21.04.12 Ref.nr. 81-12002 Ola Vallan.
NKKs representant på prøve MH-test 11.06.12 Ref.nr. 87-12017 Ola Vallan.

Melding fra Nye Heimdal Trykkeri om at de ansatte har kjøpt opp konkursbo og de er i drift fra mai-12.

Mottatt fra NKK oversikt over personer i Norge som er ilagt registrering- og eller aktivitetsforbud og eller ekskludert av NKK eller samarbeidende klubber. (unntatt offentlighet)

Mail fra HS vedrørende sletting av medlemskap og aktivitetsperre på ett av våre medlemmer er opphevet fram til ankeutvalget i NKK har behandlet saken. (Unntatt offentlighet)

Mottatt dommerbekreftelse fra dommer i lydighet 06.07 – 08.07-12, Frid Mikkola, videresend Hilde Eriksen.

15/12

Post ut:.

Sendt mail til HAR med bestilling av 150 eksemplarer av valpepakken.

16/12

Den 14.04.12 gjennomførte styret møte med drift og vedlikehold
Her ble det diskutert hvordan saker skal gå tjenestevei og hvis det er noe prekært som skal avgjøres så vil styret ta et hastemøte. All kontakt skal gjennom styret.

Det blir innkalt til dugnad den 20. april
Innkjøp av timer til kjøkkenet da det har vært noen som har glemt å slå av kaffetrakter.
Salg av reklame. Det skal koordineres med en ansvarlig Styret skal lage kontrakter som skal være med ut til annonsører.
Kirsti kommer til å snakke med Hilde Eriksen om våre forsikringer
Klubbnyttredaksjonen Styret vil sammen med redaksjonskomiteen stå ansvarlig for første klubbnytt. Hilde E. Snakker med Kevin om han kan sette det sammen.
Avlskontaktene skal få ny mailadresse Hanne tar kontakt med Annett. Når vi får bestilt blader fra HAR så vil avlskontaktene et lite lager som de har med ut til oppdretterne. De skal også inngå avtale med avlskontaktene på Hedmark for at de skal besøke vår oppdretter der. Hvis lang kjøring kan avlskontaktene skrive reiseregning.

Avlskontaktene kontrollerer opplysninger til valpelisten. Spesielt sjekkes påstand om tysk kkl 1 (med HAR el dokumentert av eier)
Styremøte den 18/04 var støttekomiteen innkalt. Fra komiteen møtte Anita. Her ble det diskutert hvordan vi skal få flere personer inn i komiteen. Valgkomiteen må se på saken. Det ble også snakket om hvilke arrangement som hører inn under denne komiteen. Vårarrangement, sommerstevne, høststevne, medlemsmøter. Hvis de skal være med på andre arrangementer må de spørres. Det er ingen selvfølgelighet at de skal være med.

17/12

Odd Skar snakket med den siste grunneieren på Stavsøra og kommet fram til en minnelig avtale med grunneieren. Dette går ut på at vi skal holde området i orden.

18/12

Klubbnytt: Styret står som redaktør i 2012 med Kevin Eriksen som setter sammen bladet.
Hilde E. Snaker med Heimdal trykkeri ang. priser på klubbnytt.

19/12

Annonsepriser/Reklame
Oppdrettergaiden: kr. 750,- med link til hjemmeside
Oppdrettere kan kjøpe reklameplass på gjerdene rund banen på lik linje med andre annonsører. Hilde E. og Unni lager forslag på kontrakter til neste møte.

20/12

Innkjøp av tilhenger på OBS til en pris av kr. 4990,-. Videre ny trampoline og elementer til ny sandkasse. Huskestativ blir innkjøpt når det kommer på tilbud.
Gunnar Strand ble 80 år. Hilde E. sender blomster fra avdelingen.