Protokoll nr. 1 2016

Møtetittel:

Styremøte

Møtedato:

21.02.16

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

Navn , Organisasjon

Tilstede

Forfall

Roger Svendsen

X

 

Trond Aagesen

X

 

Hilde Eriksen

X

 

Unni Wikstrøm

X

 

Odd Skar

X

 

Helen Haarberg

X

 

Hanne Nordgård Lilleberg

X

 

Sakliste

Saknr.

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

01/16

Post inn:
Fra medlem er det kommet mail om å gå ut av verv i støttekomiteen.
Fra HAR er det kommet regelverk for spesialutstillinger etter tysk mønster.
Mottatt mail fra kasserer om at han har trukket seg fra styret etter en konfrontasjon på Stavsøra.
Mottatt fra HS valgliste til årsmøte 2016
Mottatt søknad fra Nidaros Agility med ønske om å leie bane til 3 arrangement i 2016
Mottatt fra HS melding om å bestille hotell og navneliste over deltakere og observatører.
Mottatt mail fra medlem der de vil arrangere IPO kurs

Mottatt mail fra en av klubbens oppdrettere der han informerer om at det skal ha forekommet baksnakking om hans oppdrett.

   

Post ut:
Sendt svar til medlem om at avgang fra støttekomite . Tatt til etteretning

Sendt mail til Nidaros agility der vi informerer om at vi har tester på 2 av de helgene de etterspør.
Sendt svar til medlem ang. IPO kurs der styret etterlyser en tydligere søknad.

     

03/16

Valpeshow alle raser i 2016
Vil bli avholdt på Stavsøra 11. September 2016 med dommere: Siv Sandø og Jori Partanen.
Her må vi få satt ned en ”komite” som arbeider med arrangementet.
Situasjonen etter at kasserer har tukket seg:
Etter at kasserer har trukket seg vil tidligere kasserer Hilde Eriksen ivareta kasserers oppgaver fram til valgkomiteen har funnet en ny.
Hilde gjennomgikk sine oppgaver og noe av dette ble fordelt på de andre i styret.
Laptop
Det ble vedtatt å kjøpe inn2 stk Laptoper. En til kasserer og en til sekretær.
Veffelvaktliste
Det er nå ordnet en ny vaffelvaktliste som er sendt ut til medlemmene og lagt ut på Stavsøra.. Styret utvelger en som har ansvaret for dette fra høsten av.
Medlemsliste:
Skal denne fortsatt ligge under kasserer?