Protokoll nr. 1 2018

 

Møtetittel: Styremøte
Møtedato: 15.01. 18
Referent: Unni Wikstrøm
Neste møte: 22.01.18
Navn , Organisasjon Tilstede Forfall
Roger Svendsen X
Trond Aagesen X
Hilde Eriksen X
Unni Wikstrøm X
Kay   Arne Knutsen X
Hann Nordgård Lilleberg X
Ann Mari Nordløkken X
       

Sakliste

Saknr. Beskrivelse Ansvarlig Frist

Post inn: Fra Nidaros agility søknad om leie av bane 9. -10.juni og 18. – 19. August 2018

Mail fra HS med søknad om sponsing i forbindelse med Norsk Vinner.

Mail fra HBU der de forespør avd. Nordenfjeldske om å være vertskap for ungdomsgruppa i forbindelse med RIK Grunnkurs.

Mottatt fra HS Høring om endring av reglene for NV fra 2018

Mottatt skriftlig utmeldelse fra et medlem.

Post ut: Send svar til Nidaros Agility der styret vedtok å leie ut en bane den 9. -10. Juni og 18. – 19. August 2018

Styret har svart HS der vi er positiv til sponsing av Norsk Vinner .

Sendt svar til HBU der styret er positiv til dette men at vi har måttet overføre dette til brukshundkomiteen

Norsk Vinner:

Fikk en søknad fra HS der vi er positiv til sponsing Ønsker noen flere tilbakemeldinger om de har forskjellige pakker slik de hadde sist år.

Forespørsel fra HBU:

Denne saken er handlet over til brukshundkomiteen all den tid det er snakk om RIK grunnkurs for ungdomsgruppa.

Høring Norsk Vinner:

Vi ble enig om å legge denne ut på hjemmesida så medlemmene har mulighet for å sende inn uttalelse til styret. Disse svarene skal vi ha i hende før 31. Januar for å sy sammen et svar til HS.

Generalforsamling i avdelingen

Gikk gjennom årsmelding og regnskap. Så over at alle komiteene har sendt inn sine årsmeldinger. Skal ha budsjettmøte 22.januar.

Eventuelt

Avlskontaktene kom med bekymringsmelding etter besøk hos en oppdretter. Ble enig om at avlskontaktene sender en advarsel til oppdretter med kopi til HAR og styret i avdelingen.

 

Protokoll nr. 2 2018

Møtetittel: Styremøte
Møtedato: 18.02.18
Referent: Unni Wikstrøm
Neste møte: 03.03.18
Navn , Organisasjon Tilstede Forfall
Roger Svendsen X
Trond Aagesen X
Hilde Eriksen X
Unni Wikstrøm X
Hanne Nordgaard Lilleberg X
Lene Sølberg X
Per Taksgård X
       

Sakliste

Saknr Beskrivelse Ansvarlig Frist

Post inn: Mottatt fra HS mail der de ønsker oversikt over delegater til rep.møte.

Mottatt fra HS oversikt over frister for innsending av forslag til rep.møte.

Mottatt fra NKK beskjed om at 2 prøver ikke er anerkjent.

Post ut: Sendt svar på høringsforslag til HS vedrørende Norsk Vinner

Sendt til Valgkomiteen i HS forslag på to kandidater til Hovedstyret. Det gjelder kasserer og Leder i HBU

Sendt til HS sekretær oversikt over delegater på rep.møte

Oversendt til HS innkalling til vår generalforsamling og referat fra generalforsamling i avd. Nordenfjeldske.

.Rep.Møte:

Hilde ordner med flybilletter til delegatene Unni har sendt inn oversikt over hvem som skal være med , det være seg delegater, varamedlem og observatører.

Regionalmøte NKK:

Dato er 11. April kl. 19.00. Da møter Roger, Trond og Liv Evjen

Ikke anerkjente prøver fra NKK:

Roger tar kontakt med testkomiteens leder.

Styrets representanter opp mot komiteene:

Brukshundkomiteen:        Trond Aagesen

Utstillingskomiteen           Unni Wikstrøm

Lydighetskomiteen             Roger Svendsen

Testkomiteen                       Hilde Aspaas Eriksen

Drift og vedlikehold           Per Taksgård

Støttekomiteen                     Hanne Nordgaard Lilleberg

Kurskomiteen                       Lene Sølberg

Kickoffmøte med tillitsvalgte og oppdrettere 03.03.18

Medlemsmøte den 04.04.18 med gjennomgang av rep.mappa.

       

  

 

Protokoll nr 3 2018

 

Møtetittel: Styremøte
Møtedato: 03.04.2018
Referent: Unni Wikstrøm
Neste møte: 06.05.18
Navn , Organisasjon Tilstede Forfall
Roger Svendsen X
Trond Aagesen X
Hilde Eriksen X
Unni Wikstrøm X
Hanne Nordgaard Lilleberg X
Lene Sølberg X
Per Taksgård X
       

Sakliste

Saknr Beskrivelse Ansvarlig Frist

Post inn:

.

Post ut:

Sendt oversikt til HS vedrørende hvem som representerer avd. Nordenfjeldske på rep. Møte.

Valpeshow alle raser:

Diskuterte hvorvidt vi skal gjennomføre dette i 2018. Tar det opp som sak på medlemsmøte. Konkluderer på neste styremøte

Stavsøra:

Det skal være en ny befaring med Melhus kommune, Fylkesmannen, grunneierne og Roger på Stavsøra i den nærmeste framtid.

Årsmøtemappa:

Gjennomgang av årsmøtemappa før medlemsmøte den 04.04.18