Protokoll nr. 1 2018

 

Møtetittel: Styremøte
Møtedato: 15.01. 18
Referent: Unni Wikstrøm
Neste møte: 22.01.18
Navn , Organisasjon Tilstede Forfall
Roger Svendsen X
Trond Aagesen X
Hilde Eriksen X
Unni Wikstrøm X
Kay   Arne Knutsen X
Hann Nordgård Lilleberg X
Ann Mari Nordløkken X
       

Sakliste

Saknr. Beskrivelse Ansvarlig Frist

Post inn: Fra Nidaros agility søknad om leie av bane 9. -10.juni og 18. – 19. August 2018

Mail fra HS med søknad om sponsing i forbindelse med Norsk Vinner.

Mail fra HBU der de forespør avd. Nordenfjeldske om å være vertskap for ungdomsgruppa i forbindelse med RIK Grunnkurs.

Mottatt fra HS Høring om endring av reglene for NV fra 2018

Mottatt skriftlig utmeldelse fra et medlem.

Post ut: Send svar til Nidaros Agility der styret vedtok å leie ut en bane den 9. -10. Juni og 18. – 19. August 2018

Styret har svart HS der vi er positiv til sponsing av Norsk Vinner .

Sendt svar til HBU der styret er positiv til dette men at vi har måttet overføre dette til brukshundkomiteen

Norsk Vinner:

Fikk en søknad fra HS der vi er positiv til sponsing Ønsker noen flere tilbakemeldinger om de har forskjellige pakker slik de hadde sist år.

Forespørsel fra HBU:

Denne saken er handlet over til brukshundkomiteen all den tid det er snakk om RIK grunnkurs for ungdomsgruppa.

Høring Norsk Vinner:

Vi ble enig om å legge denne ut på hjemmesida så medlemmene har mulighet for å sende inn uttalelse til styret. Disse svarene skal vi ha i hende før 31. Januar for å sy sammen et svar til HS.

Generalforsamling i avdelingen

Gikk gjennom årsmelding og regnskap. Så over at alle komiteene har sendt inn sine årsmeldinger. Skal ha budsjettmøte 22.januar.

Eventuelt

Avlskontaktene kom med bekymringsmelding etter besøk hos en oppdretter. Ble enig om at avlskontaktene sender en advarsel til oppdretter med kopi til HAR og styret i avdelingen.

 

Protokoll nr. 2 2018

Møtetittel: Styremøte
Møtedato: 18.02.18
Referent: Unni Wikstrøm
Neste møte: 03.03.18
Navn , Organisasjon Tilstede Forfall
Roger Svendsen X
Trond Aagesen X
Hilde Eriksen X
Unni Wikstrøm X
Hanne Nordgaard Lilleberg X
Lene Sølberg X
Per Taksgård X
       

Sakliste

Saknr Beskrivelse Ansvarlig Frist

Post inn: Mottatt fra HS mail der de ønsker oversikt over delegater til rep.møte.

Mottatt fra HS oversikt over frister for innsending av forslag til rep.møte.

Mottatt fra NKK beskjed om at 2 prøver ikke er anerkjent.

Post ut: Sendt svar på høringsforslag til HS vedrørende Norsk Vinner

Sendt til Valgkomiteen i HS forslag på to kandidater til Hovedstyret. Det gjelder kasserer og Leder i HBU

Sendt til HS sekretær oversikt over delegater på rep.møte

Oversendt til HS innkalling til vår generalforsamling og referat fra generalforsamling i avd. Nordenfjeldske.

.Rep.Møte:

Hilde ordner med flybilletter til delegatene Unni har sendt inn oversikt over hvem som skal være med , det være seg delegater, varamedlem og observatører.

Regionalmøte NKK:

Dato er 11. April kl. 19.00. Da møter Roger, Trond og Liv Evjen

Ikke anerkjente prøver fra NKK:

Roger tar kontakt med testkomiteens leder.

Styrets representanter opp mot komiteene:

Brukshundkomiteen:        Trond Aagesen

Utstillingskomiteen           Unni Wikstrøm

Lydighetskomiteen             Roger Svendsen

Testkomiteen                       Hilde Aspaas Eriksen

Drift og vedlikehold           Per Taksgård

Støttekomiteen                     Hanne Nordgaard Lilleberg

Kurskomiteen                       Lene Sølberg

Kickoffmøte med tillitsvalgte og oppdrettere 03.03.18

Medlemsmøte den 04.04.18 med gjennomgang av rep.mappa.

       

  

 

Protokoll nr 3 2018

 

Møtetittel: Styremøte
Møtedato: 03.04.2018
Referent: Unni Wikstrøm
Neste møte: 06.05.18
Navn , Organisasjon Tilstede Forfall
Roger Svendsen X
Trond Aagesen X
Hilde Eriksen X
Unni Wikstrøm X
Hanne Nordgaard Lilleberg X
Lene Sølberg X
Per Taksgård X
       

Sakliste

Saknr Beskrivelse Ansvarlig Frist

Post inn:

.

Post ut:

Sendt oversikt til HS vedrørende hvem som representerer avd. Nordenfjeldske på rep. Møte.

Valpeshow alle raser:

Diskuterte hvorvidt vi skal gjennomføre dette i 2018. Tar det opp som sak på medlemsmøte. Konkluderer på neste styremøte

Stavsøra:

Det skal være en ny befaring med Melhus kommune, Fylkesmannen, grunneierne og Roger på Stavsøra i den nærmeste framtid.

Årsmøtemappa:

Gjennomgang av årsmøtemappa før medlemsmøte den 04.04.18

       

 

 

Protokoll nr 4 2018

Møtetittel: Styremøte
Møtedato: 06.05.2018
Referent: Unni Wikstrøm
Neste møte: 05.06.18
Navn , Organisasjon Tilstede Forfall
Roger Svendsen X
Trond Aagesen X
Hilde Eriksen X
Unni Wikstrøm X
Hanne Nordgaard Lilleberg X
Lene Sølberg X
Per Taksgård X
       

Sakliste

Saknr Beskrivelse Ansvarlig Frist

Post inn:

.Mottatt forespørsel fra Gauldal hundeklubb om leie av bane den 1.-2. September og leie av bane i forbindelse med kurs den 4. -7. Juli

Mottatt mail fra HBU vedrørende kurs for figuranter

Mottatt fra HS forespørsel om å sponse NM i bruks og Norsk Vinner 2018

Post ut: Sendt mail til Gauldal hundeklubb der de får leie bane den 1. – 2. September. Den 4. – 7. Juli ble negativt da det vil gå ut over medlemmenes treningsmuligheter.

Sendt forespørsel til vår figurant om han hadde mulighet til å delta.

Valpeshow alle raser:

Dette vil ikke bli gjennomført i 2018 da det ikke er noen som er interessert å hjelpe til. Vi prøver å få satt ned en gruppe som kan jobbe med dette fram til 2019 og få til et arrangement i forbindelse med vårt jubileumsår. Er det noen der ute som er interessert, ta kontakt med noen i styret.

Sponsing: Styret har vedtatt å sponse Norsk Vinner 2018 med kr. 2.500,-og NM i bruks 2018 med kr. 2.500,- (gullpakke)

Valpekupong:

Revidere brev som sendes til oppdretter vedrørende valpekuponger. Dette på bakgrunn av at vi har oppdrettere som har oppdrett av flere raser. Dette er et tilbud for schàferhunder.

Medlemsmøte:

Prøv å få tak i foredragsholdere. Roger sjekker med Guri Kårvatn.

Leieavtale på Stavsøra:

Enig med grunneier om at vi begynner å se på et forslag til ny leieavtale.

Pinsearrangement:

Alle involverte har dette under kontroll.

Ansvarlige for agilitystevnene:

Den 9.og 10. Juni: Lene, Hilde og Unni Den 18. Og 19. August: Roger, Per og Trond Den 1. Og 2. September: Hele styret.

Per involverer Drift og vedlikehold med baneklipping og strøm til camping.

       

Protokoll nr 5 2018

 

Møtetittel: Styremøte
Møtedato: 05.06.2018
Referent: Unni Wikstrøm
Neste møte: 13.08.18
Navn , Organisasjon Tilstede Forfall
Roger Svendsen X
Trond Aagesen X
Hilde Eriksen X
Unni Wikstrøm X
Hanne Nordgaard Lilleberg X
Lene Sølberg X
Per Taksgård X
       

Sakliste

Saknr Beskrivelse Ansvarlig Frist

Post inn:

Mottatt pressemelding fra NKK der de informerer om at administrerende direktør Trine Hage skal slutte.

Mottatt klage fra medlem om et annet medlems hund etter overfall og bitt.

Mottatt flere muntlige klager på en person som går med hund i langline på Øra. Personen tar ikke hensyn til andre ved trening eller prøver på banene. Roger tar kontakt med vedkommende.

Post ut:

Sendt brev til eier av hund som har bitt et annet medlem av klubben.

Roger har sendt takkemail til alle sponsorer av loddpremier til inntekt for juniorhandlerne.

Stavsøra:

Her har fylkesmannen opprettholdt sin innsigelse. Saken ligger nå hos Melhus kommune.

Drift og vedlikehold:

De skal kalle inn til dugnad med alle komiteene for rydding i container.

Evaluering av LD-arrangementet

Bør settes ned en egen komite/gruppe for å organisere kamerataften.

Det må legges ut kart over camping på hjemmesida slik at det kan bookes plass direkte på web.

Det må deles ut bonger til de som skal ha servering under arrangementet. Komitelederne ordner med dette.

I annonse må det stå at vi har bankterminal.

Hektisk men godt gjennomført arrangement.

Medlemsmøte:

Guri Kårvatn har sagt seg villig til å holde foredrag. Hun kommer tilbake med dato som passer.

NM i bruks:

Da vi er med og sponser dette arrangementet må vi få inn annonse for høstarrangementet vårt i katalogen. Unni snakker med Annett.

Toaletter:

Sjekk at vi står på tømmeplanen til Melhus kommune. Hilde undersøker

Førstehjelpskrinet:

Hilde Vegsund går gjennom dette og oppgraderer det.

       

Protokoll nr 6 2018

 

Møtetittel: Styremøte
Møtedato: 13.08.2018
Referent: Unni Wikstrøm
Neste møte: 18.09.18

Navn, Organisasjon

Tilstede

Forfall

Roger Svendsen X
Trond Aagesen X
Hilde Eriksen X
Unni Wikstrøm X
Hanne Nordgaard Lilleberg X
Lene Sølberg X
Per Taksgård X
       

Sakliste

Saknr Beskrivelse Ansvarlig Frist

Post inn:

Fra NKK info om hundens dag i juni. Frist for saker til representantskapet i NKK og ny løsning på klubbmail.

Mottatt kopi av brev sendt HS / HBU fra medlem i avd. Nordenfjeldske vedrørende lydighet på Norsk vinner.

Fra NKK informasjon om strengere restriksjoner ved avlysning av terminfestede arrangement/prøver.

Fra NKK: Rik og brukshundprøver den 18.05.18 refnr. 84-18032 er anerkjent.

Rik og brukshundprøver den 21.05.18 refnr. 84-18034 er anerkjent.

Rik og brukshundprøver den 11.03.18 refnr. 84-18002 er anerkjent.

Rik og brukshundprøver den 08.07.18 refnr. 84-18055 er anerkjent.

Rik og brukshundprøver den 20.06.18 refnr. 84-18049 er anerkjent.

Mentalbeskrivelse Hund den 21.04.18 refnr. 87-18001 er anerkjent.

Funksjonsanalyse den 22.04.2018 med refnr. 81-19002 er anerkjent.

Fra Posten melding om ny postadresse til vår postboks.

Post ut:

Sendt mail til NBF v/ Ellinor Antonsen vedrørende leie av lokaler til kurs 13. Og 14. Oktober.

Sendt mail til Gauldal hundeklubb vedrørende leie av bane til agilitystevne.

Sendt takkemail til alle som har sponset premier til loddsalget til inntekt for juniorhandlerne.

Unni

Unni

Roger

Avventer svar fra NKK vedrørende Brukshundkåring i forbindelse med klubbmesterskapet.

Agilitystevne 18. og 19. august er det Per, Trond og Roger som har ansvaret for. Hanne handler inn.

Agilitystevne 1. og 2. september.

Medlemsmøte: Oktober, emne? Foredrag?

Julebord 2018 blir på Stavsøra. Kommer tilbake med dato. 8. desember?

Se på kandidater til Fårehunden.

Hotell er bestilt til utstilling og lydighetsdommerne til høststevnet på Scandic Lerkendal.

Søknad mva-godtgjørelse / mva kompensasjon fra NKK.

Annett          

Styret

Styret

Styret

Styret

Hilde

Hilde

Protokoll nr 7 2018

  

Møtetittel: Styremøte
Møtedato: 18.09.2018
Referent: Unni Wikstrøm
Neste møte: 15.10.2018
Navn , Organisasjon Tilstede Forfall
Roger Svendsen X
Trond Aagesen X
Hilde Eriksen X
Unni Wikstrøm X
Hanne Nordgaard Lilleberg X
Lene Sølberg X
Per Taksgård X
       

Sakliste

Saknr Beskrivelse Ansvarlig Frist

Post inn:

Mottatt fra HAR skjema for søknad på utstillinger/ lydighet for 2019

Mottatt fra HBU info. Om søknad for bruksprøver for neste sesong.

Fra NKK mottatt brev der de informerer om innhenting av politiattest for de instruktører som er i befatning med mindreårige på kurs.

Fra NKK Utstilling og lydighetsprøver 19.05.2018, Ref.nr. 12-180645 er anerkjent.

Post ut: Søknadskjema fra HAR oversendt utstillingskomiteen og lydighetskomiteen.

Søknadskjema om brukshundprøver oversendt     brukshundkomiteen.

Fårehunden:

Gikk gjennom aktuelle kandidater og kom fram til de vi skal søke for.

Høstutstillingen:

Fikk endret hotell for dommerne fra Scandic Lerkendal til vårt vanlige hotell på Tiller (Melkekartongen)

Lydighetskomiteen henter dommeren på lørdag.

Geir W. henter utstillingsdommeren på fredag kveld.

Kamerataften blir på Øra denne gang. Prøver å få til en ”Oktoberfest”

Julemøte:

Dato ble 1. Desember 2018 kl. 19.30 på Stavsøra. Tradisjonell julemat. Hanne bestiller mat. Spør Hilde S. Om hun lager riskrem og Unni W om hun lager multekrem.

Medlemsmøte:

Det vil bli medlemsmøte den 17.10 kl. 19.30 på Stavsøra.

Valpeshow alle raser:

Gjennomføring på vårparten, Kanskje motsatt dag som vi har tysk mønster. Få satt sammen en gruppe som kan jobbe med dette. Planlegger og ordne med gavepremier. Vi kan ha påmelding gjennom kennelklubben. Sparer en god del ressurser på det.

Protokoll nr 8 2018

 

Møtetittel: Styremøte
Møtedato: 15.10.2018
Referent: Unni Wikstrøm
Neste møte: 12.11.2018
Navn , Organisasjon Tilstede Forfall
Roger Svendsen X
Trond Aagesen X
Hilde Eriksen X
Unni Wikstrøm X
Hanne Nordgaard Lilleberg X
Lene Sølberg X
Per Taksgård X
       

Sakliste

Saknr Beskrivelse Ansvarlig Frist

Post inn:

Mottatt fra HS forespørsel om å være teknisk arrangør av IPO NM SPH NM for 2019

Fra NKK RIK og Brukshundprøver, den 22.08.2018 med ref.nr. 84-18059 .: Prøve anerkjent.

Mottatt mail fra NKK hvor de orienterte om at NKK mailen legges ned.

Mottatt brev fra NKK om klubbers eventuelle skatteplikt og registrering i merverdighetsregisteret.

Post ut: Oversendt forespørsel fra HS ang. IPO NM og SPH NM for 2019 til brukshundkomiteen

Roger informerte om allmøte med NKK vedrørende     ”en plass å være for hundefolket”

Valpeshow:

Dette blir tema på medlemsmøte

Regnskap:

Gjennomgang av regnskap for utstillingene 2018.

Protokoll nr 9 2018

 

Møtetittel: Styremøte
Møtedato: 12.11.2018
Referent: Unni Wikstrøm
Neste møte: 14.01.2019
Navn , Organisasjon Tilstede Forfall
Roger Svendsen X
Trond Aagesen X
Hilde Eriksen X
Unni Wikstrøm X
Hanne Nordgaard Lilleberg X
Lene Sølberg X
Per Taksgård X
       

Sakliste

Saknr Beskrivelse Ansvarlig Frist

Post inn:

Fra NKK Rik-og brukshundprøver, 21.09.18 ref.nr. 84-18076 er anerkjent

Fra NKK utstilling og lydighetsprøve, 22.09.18 ref.nr 12-180217 er anerkjent

Fra NKK Rik-og brukshundprøver, 23.09.18 ref.nr. 84-18083 er anerkjent

Fra NKK Rik-og brukshundprøver, 20.10.18 ref.nr. 84-18097 er anerkjent

Fra NKK Rik-og brukshundprøver, 21.09.18 ref.nr. 84-18103 er anerkjent

Mottatt svar fra ordensrådet vedrørende søknad om fårehunden

Mottatt fra HS orientering om disiplinærsaker på medlemmer i Norsk Schäferhund klubb.

Mottatt svar fra brukshundkomiteen vedrørende forespørsel om å arrangere IPO NM 2019

Mottatt søknad fra kurskomiteen vedrørende IPO seminar desember 2018 Mottatt fra NKK orientering om vedtak om elektroniske kritikker fra 01.01.2019

Mottatt fra HAR /HBU terminlister for 2019 / 20 for korrekturlesning. Oversendt bruks og utstillingskomite.

Mottatt fra HS oppfordring til å kartlegge ønsker når det gjelder dommervalg på Norsk Vinner. Mottatt fra NKK Trøndelag informasjon om møte den 20/11 vedrørende ”et sted å være”

Mottatt fra NKK informasjon om søknad om Konge-og eller NKK pokal for 2019

Fra NKK mottatt sakspapirene for representantskapsmøte.

Post ut: Sendt søknad til HBU vedrørende     søknad om å arrangere IPO NM 2019

Sendt til HS søknad om HS ærespremie for 2018

Kunngjøring av generalforsamling legges ut på hjemmesida Sendt mail til komiteene om innsending av årsberetning for 2018.

IPO seminar

Styret stiller seg positiv til IPO seminar i desember. Komiteen v/ Hilde Vegsund er orientert

Elektroniske kritikker:

Styret har en PC som står til disposisjon. Videre må vi gå til innkjøp av brebånd. Saken tas på neste møte.

Vurdering av skatt og MVA registrering for klubber .

Mottatt rapport fra Statautorisert revisor Olafsen AS der de konkluderte med at vi ikke er MVA pliktig.

Purring av rapport på oppdretter sent til HAR

Hanne purrer mail sendt fra avlskontaktene til HAR den 20.januar

Frister i forbindelse med generalforsamling:

Forslag til saker som skal opp til generalforsamlingen må være styret i hende innen 12. Januar 2019 Frist for komiteene til å sende inn årsberetning er 20.12.18 Innkalling klar på hjemmesida fra 26. Januar 2019.

Send julekort til æresmedlem.

Julemøte:

Unni tar imot påmeldinger. Hanne bestiller mat. Hilde og Hanne handler inn gløgg og pynt. Trond handler inn drikke. Dekking av bord på fredag er Hanne ansvarlig og trekker med seg de hun trenger for hjelp.

Gaver til bidragsytere:

Hilde handler inn.

80-års jubileum:

Deltakergaver til alle arrangement?? Diskusjon om hva vi skal ha. Hilde skaffer brosjyrer hos SmartProfil

Uttilling vinter/vår:

Tysk mønster avholdes 7. April. Patric Blomquist er dommer.