Protokoll nr 10 2019

Møtetittel:

Styremøte

Møtedato:

05.11.2019

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

03.12.2019

Navn

Tilstede

Forfall

Roger Svendsen

X

Bjørn Karlsen

X

Hilde Eriksen

X

Unni Wikstrøm

X

Hanne Nordgaard Lilleberg

X

Lars Hoem

X

Per Taksgård

X

 Sakliste

Saknr

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

Post inn:

Fra NKK RIK-Brukshundprøver 19.10.2019 ref.nr. 84-19076 er anerkjent

Fra NKK RIK-Brukshundprøver 20.10.2019 ref.nr. 84-19077 er anerkjent

Fra NKK NKKs Kåringsprøve 20.10.2019 ref.nr. 82-19020 er anerkjent

Fra NKK  vedr. oppnevning av medlemmer til komiteer/ utvalg. Innsending av forslag.

Mottatt fra HS referat fra ekstraordinært rep.møte

Fra HS informasjon om ny hjemmeside og nye mailadresser til HS.medlemmer og komiteer.

Mottatt fra Liv Evjen bestilling av championatskjold    Ingodds Kondor og Ingodds Fia

Mottatt fra Line Christensen bestilling av championatskjold på Zupras Perle

Fra Danske Bank: Oppdatering av bedriftsinformasjon  for signatur/ fullmaktshavere og styremedlemmer.

Mottatt søknad fra Linda Hugen vedrørende søknad om HS ærespris 2019

Mottatt søknad fra Unni Wikstrøm vedrørende søknad om HS ærespris 2019

Mottatt søknad om Gruppe C seminar  to helger (uke 4 og uke 8) i 2020 fra kurskomiteen. Instruktør Arvid Hagen.

Post ut:
Sendt over til HS søknad om datoer for utstillinger og LD arrangement 2020.

Oversendt bestilling av championatskjold til utstillingskomiteen.

Oversendt søknader til HS sekretær vedrørende HS ærespris 2019.

Sendt svar til kurskomiteen vedrørende søknad om gruppe C seminar i 2020

Gruppe C-seminar 2020:

Styret er i utgangspunktet positiv til seminar innenfor IGP, og mener det er viktig at alle i treningsgruppa får et tilbud.
Det var avholdt et seminar tidligere i år
med samme instruktør der det var venteliste for å få delta .
Denne søknaden kom med en allerede fulltegnet liste med de samme ekvipasjene som var med på forrige seminar.
Styret meder at de som sto på venteliste sist må få fortrinn denne gangen. Svaret sendes via kurskomiteen.

Gruppe C trening og lydighetstrening.

Det vil bli trening inne i hall fra mandag 5. Januar og fram til påske. Annonsering av trening vil komme på hjemmeside og facebook. Bjørn snakker med brukshundkomiteen.

All gruppe C-trening skal informeres om på Facebook.

Valg:

Bjørn tar kontakt med en person i brukshundkomiteen om vedkommende fortsatt skal være en del av komiteen eller om vedkommende stiller sin plass til disposisjon.

Jubileumsfest:

59 personer er påmeldt

Ledlys på banene:

Bjørn sjekker priser på ledlys.

Generalforsamling:

Lørdag 8.februar

Bekjentgjøring senest 28.12.2019

Forslag til generalforsamling skal være styret i hende senest 11.01.2020

Innkalling til generalforsamling 25.01.2020

Budsjettmøte er satt til 20.01.2020

Komiteene har frist til 20.12.2019 med innsending av årsberetning for 2019.

Fårehunden:

Styret har diskutert kandidater til fårehunden. Vil bli tatt en avgjørelse på neste styremøte vedrørende aktuelle kandidater.

Begravelse:

Styret sendte bårebukett til Ola Vallan sin  begravelse. Hanne N. Lilleberg var representert fra styret.