Protokoll nr 6 2021

 

Møtetittel:

Styremøte 

Møtedato:

08.06.2021

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte :            24.08.2021

 

Navn , Organisasjon

Tilstede

Forfall

Bjørn Karlsen

X

Unni Wikstrøm

X

Hilde Aspaas Eriksen

X

Hanne Nordgård Lilleberg

X

Per Taksgård

X

Lars Hoem

X

Sakliste

 

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

Post ut: 

Sendt over forslag til leieavtale for arrangement til Nidaros agility

Sendt purring til Avarn Security v/ Rune Magnussen vedrørende kodelås på dør til klubbhus.

Oversendt til lydighetskomiteen v/ Line forslag fra Nidaros Brukhundklubb om datoer for deres Rallylydighetsstevner for 2022
Hjertestarter:

Kontakt med Røde Kors vedrørende serviceavtale på hjertestarter og få en pris på nye kurs for medlemmer/tillitsvalgte.

Agilitystevne 12. og 13. juni:

Nidaros Agility har avlyst stevne grunnet koronaregler i Trondheim kommune.

Pinsearrangement:

Til neste års arrangement, må vi ha ett organiseringsmøte med komiteene på forkant av arrangementet, og ett evalueringsmøte i etterkant. 

Støttekomiteen fikk noen problemer, da noen av de som var satt opp på vakt ikke dukket opp. Styret tar kontakt med komiteen.

Mat og drikkebonger, deles ut til dommere og andre som skal spise gratis.

HS 100 års jubileum

HS Ønsker  innspill til jubileumsboken i forbindelse med klubbens 100 års jubileum. Bjørn snakker med Erik Skamfer om bistand.

Korona:

Videreføring av Korona tiltakene som står på hjemmesiden, eventuell ny vurdering Torsdag 10 Juni

Veien ned til Stavsøra:

Drift og vedlikehold har snakket med en av grunneierne med ønske om et møte mellom grunneiere, Nidaros Brukshundklubb og oss om å få ordnet veien på en god måte, høvle den ned og legg på ny masse, hugging av trær langs veien. Få en oversikt med pris. Bjørn blir også med på et slikt møte. Her må grunneier kalle inn til møte.

Stavsøra:

Lars har fått tak i stolper til lyskastere.

Bjørn kjøper inn to ekstra lyskastere.

Må kjøpe inn kabler/ledninger

Kjøpt inn nye kjørebruer som ligger over kablene som ligger ute

Gå til innkjøp av 5 nye søppelkasser som blir lettere å tømme.

Bestille tømming av toalettene. Da de var der for å tømme så tok de bare gråvannstanken.

Medlemsutvikling:

Pr. 08.juni 2021 er det registrert 246 medlemmer i avd. Nordenfjeldske.

Protokoll nr 1 2021

Møtetittel:

Styremøte på Teams

Møtedato:

06.01.2020

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

19.01.2020

Navn , Organisasjon

Tilstede

Forfall

Roger Svendsen

X

Bjørn Karlsen

X

Unni Wikstrøm

X

Hilde Aspaas Eriksen

X

Hanne Nordgård Lilleberg

X

Per Taksgård

X

Lars Hoem

X

Sakliste

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

Post inn:

Mottatt henvendelse fra Colliklubben om leie av baner til rallylydighetsstevne

Mottatt fra valgkomiteen i Norsk Schäferhund klub informasjon over kandidater på valg

Mottatt søknad om HS ærespremie fra medlem i avd.
Mottatt forslag til rep.møte fra medlem i avd. Nordenfjeldske  


Post ut:

Sendt svar til Colliklubben vedrørende baneleie.

Oversendt HS søknad om HS ærespremie fra et medlem i avdelingen

Sendt mail til Arvid Ekle om endelig pris på leie av hall.

Sendt mail til Nidaros brukshundklubb vedrørende datoer for lån av baner i 2021 til agilitystevner.


UnniInstruktørkurs:

Er foreløpig utsatt en helg. Den ene kurshelgen blir da på vår generalforsamling og her mener styret at de må få til å styre unna den helgen. Dette da vi har flere medlemmer og instruktør som er medlemmer og vi ønsker at alle har mulighet til å være med på generalforsamling.

Forslag til rep.møte:

Forslag fra medlem til rep.møte legges fram på vår generalforsamling.

Generalforsamling i avd. Nordenfjeldske

Alle papirer sendes ut som vanlig. Blir det noen endringer grunnet Covid, så må vi se på det når det nærmer seg.  Undersøker om leie av et større lokale grunnet smittevernregler.

Budsjettmøte på Teams den 19. januar


Finpuss på forslag til generalforsamling om endring av komite.

Ulteie av bane:
Undersøke om muligheten til utleie av en bane for eksempel en dag i uka.


Roger

 

 

 

 

 

 

 

 

 Unni/Hilde


Alle

 

  

 

Protokoll nr 2 2021

Møtetittel:

Styremøte på Teams

Møtedato:

19.01.2021 og 20.01.2021

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

 

Navn , Organisasjon

Tilstede

Forfall

Roger Svendsen

X

Bjørn Karlsen

X

Unni Wikstrøm

X

Hilde Aspaas Eriksen

X

Hanne Nordgård Lilleberg

X

Per Taksgård

X

Lars Hoem

X

Sakliste

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

Post inn:

Fra HS føringer for gjennomføring av generalforsamlinger i avdelingene.


Post ut:
Laget budsjett for 2021

Gikk gjennom mulighetene for hvor vi eventuelt kan avholde generalforsamling. Vi har søkt om leie av lokaler til generalforsamling på Spongdal skole gjennom Trondheim kommune.

Innkalling til generalforsamling sendes ut til riktig tid med Spongdal skole som lokale. Lars har kontakt med skolen hvis endringer i koronasituasjonen. Hilde sjekker også opp møterom på hotell som et annet alternativ.


Setter opp plakat på Øra med koronarestriksjoner på antall personer og munnbindbruk.

 

Protokoll nr 3 2021

 

Møtetittel:

Styremøte på Teams

Møtedato:

15.02.2021

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

22.03.2021

Navn , Organisasjon

Tilstede

Forfall

Roger Svendsen

 

X

Bjørn Karlsen

X

Unni Wikstrøm

X

Hilde Aspaas Eriksen

X

Hanne Nordgård Lilleberg

X

Per Taksgård

X

Lars Hoem

X

Sakliste

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

Post inn:

Fra HBU Invitasjon til Sølenuka 2021
Post ut:

Til HS: Oversendt møteinnkalling og referat fra generalforsamling

Sendt svar til førerhundklubben Aktiv vedrørende leie av anlegget


Unni


Unni

Forslag til rep.møte fra avdeling Nordenfjeldske ble gjennomgått og sendes inn til HS.

Kickoff:

Søk Trondheim kommune om leie av Spongdal skole for gjennomføring av samling med tillitsvalgte 13.mars

Søk Trondheim kommune om leie av Spongdal skole for  gjennomgang av rep.mappa

Toaletter:

Sjekker tømmeplan og eventuelt bestiller tømming

Brukeravgift:

Sender ut giro for treningsavgift for 2021. Den vil ikke bli oppdelt i to terminer. Nye medlemmer etter 1. september betaler ½ avgift.

Fra valgkomiteen HS

Ring kandidater vedrørende valg HS

Vedkurv:

Innkjøp av 4 vedkurver før utstilling.

Lars ordner med halmballer til utstilling


Unni


Unni

 

Unni


Hilde

 

Hilde

Roger

Hilde


Lars

Protokoll nr 4 2021

 

Møtetittel:

Styremøte på Teams

Møtedato:

22 og 23.03.2021 

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

 

Navn , Organisasjon

Tilstede

Forfall

Roger Svendsen

 

X

Bjørn Karlsen

X

Unni Wikstrøm

X

Hilde Aspaas Eriksen

X

Hanne Nordgård Lilleberg

X

Per Taksgård

X

Lars Hoem

X

Sakliste

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

Post inn:

Post inn:
Mottatt fra leder at han trekker seg fra sine verv. Dette gjelder også fra Marianne Svendsen.
Post ut: Sender til HS oppdatering på konstituert styre og at vararepresentant går inn på representantskapsmøte

 

Styremøte den 22.03.2021 ble i sin helhet viet til gjennomgang av papirene til representantskapsmøte den 10.april 2021

Styremøte den 23.03. 2021:

Mottok beskjed om at både Roger Svendsen og Marianne Svendsen ønske å trekke seg fra sine verv med øyeblikkelig virkning.

I den forbindelse ble det foretatt en konstituering innad i styret.

Nestleder Bjørn Karlsen går inn som leder.

Styremedlem Hanne Nordgård Lilleberg går inn som nestleder.

Suppleant Per Taksgård går inn som styremedlem.

Saken er oversendt valgkomiteen for videre behandling.

Når det gjelder representantskapsmøte den 14.april så blir det Bjørn Karlsen, Unni Wikstrøm og Hilde Aspaas Eriksen (som er vararepresentant) som møter fra avd. Nordenfjeldske.

Protokoll nr 5 2021

 

Møtetittel:

Styremøte 

Møtedato:

14.04.2021

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

 

Navn , Organisasjon

Tilstede

Forfall

Bjørn Karlsen

X

Unni Wikstrøm

X

Hilde Aspaas Eriksen

X

Hanne Nordgård Lilleberg

X

Per Taksgård

X

Lars Hoem

X

Sakliste

 

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

Post inn:

Mail fra medlem med spørsmål om kriteriene vedrørende sesongens beste utstillingshund

Mail fra avlskontaktene om hvem som tar over som webmaster

Mottatt fra HBU ang nytt brukshundprogram

Fra NKK Rik-Brukshundprøver ref.nr 84-21072 den 07.03.2021 er anerkjent.
Post ut: 

Sendt svar vedrørende årets beste utstillingshund

Sendt svar til avlskontaktene med informasjon om hvem som vikarierer fram til vi får tak i en ny.

 

Konstituering av styret:

Bjørn Karlsen er leder fram til neste ordinære valg

Hanne N. Lilleberg er nestleder fram til neste ordinære valg

Per Taksgård er styremedlem fram til neste ordinære valg.

Endringer opp mot komiteene:

Hilde A. Eriksen: Testkomite

Hanne N. Lilleberg: Kurskomiteen og Støttekomiteen

Webmaster

Spør et medlem om å ta over som Webmaster. Hilde spør

Seminar:

Skal avd. Nordenfjeldske invitere andre avdelinger/oppdrettere til et seminar vedrørende HD og HD-index til høsten?

Pinseutstilling:

Legg ut en teaser på hjemmesida til Schäferhundklubben og i bladet med en oversikt over hva som arrangeres denne helgen. Annett skulle ordne dette.

Stavsøra:

Nye stolper til banene: Lars har ordnet

2 nye lykter til banene. Bjørn ordner

Gjødsel til banene er i orden. Lars ordnet

Tilbud på benker/bord til teltet, Per forhører seg

Veien blir ordnet neste uke av Klomstad. 

Videre vil grunneierne arrangere et møte der de diskuterer vedlikehold av veien framover.

Representantskapsmøte:

Gjennomgang av sakene i rep.mappa fra møte den 10.april med resten av styret. Planlegging av medlemsmøte den 27.april.

Medlemsmøte:

Bestiller Spongdal skole for mulig medlemsmøte den 27. april. Unni søker Trondheim kommune.