Protokoll nr 4 2021

 

Møtetittel:

Styremøte på Teams

Møtedato:

22 og 23.03.2021 

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

 

Navn , Organisasjon

Tilstede

Forfall

Roger Svendsen

 

X

Bjørn Karlsen

X

Unni Wikstrøm

X

Hilde Aspaas Eriksen

X

Hanne Nordgård Lilleberg

X

Per Taksgård

X

Lars Hoem

X

Sakliste

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

Post inn:

Post inn:
Mottatt fra leder at han trekker seg fra sine verv. Dette gjelder også fra Marianne Svendsen.
Post ut: Sender til HS oppdatering på konstituert styre og at vararepresentant går inn på representantskapsmøte

 

Styremøte den 22.03.2021 ble i sin helhet viet til gjennomgang av papirene til representantskapsmøte den 10.april 2021

Styremøte den 23.03. 2021:

Mottok beskjed om at både Roger Svendsen og Marianne Svendsen ønske å trekke seg fra sine verv med øyeblikkelig virkning.

I den forbindelse ble det foretatt en konstituering innad i styret.

Nestleder Bjørn Karlsen går inn som leder.

Styremedlem Hanne Nordgård Lilleberg går inn som nestleder.

Suppleant Per Taksgård går inn som styremedlem.

Saken er oversendt valgkomiteen for videre behandling.

Når det gjelder representantskapsmøte den 14.april så blir det Bjørn Karlsen, Unni Wikstrøm og Hilde Aspaas Eriksen (som er vararepresentant) som møter fra avd. Nordenfjeldske.